Ana Sayfa
Ana Sayfa     English (US)
Faaliyet Alanlar‎m‎z
Neredesiniz : Ana Sayfa > Kurumsal

Faaliyet Alanlar‎m‎z Faaliyet Alanlar‎m‎z


Ha-ka فn‏aat & Yap‎

1990 y‎l‎ndan bu yana güvenli, konforlu, huzur dolu ya‏am alanlar‎ yaratan, geçmi‏indeki referanslar‎ ve yenilikçi yap‎s‎yla geleceًe ‎‏‎k tutan, yeniliklerin ve kaliteli ya‏am alanlar‎n‎n in‏as‎nda öncü olmay‎ misyon edinen Ha-ka فn‏aat güncel ve yeni projelerinde de sizlere en iyiyi sunmaya devam ediyor.


Ha-ka Gayrimenkul Yat‎r‎m

Gayrimenkul yat‎r‎m‎ geçmi‏te ve günümüzde en önemli yat‎r‎mlardan biri olmu‏ ve olmaya da devam edecektir. En doًru yat‎r‎m‎ yapabilmek için profesyonel bir çal‎‏ma gerekir. Kurulduًu günden bu yana profesyonel çal‎‏mas‎ndan ödün vermeyen Ha-ka sizlere en az risk ile en yüksek getiriyi saًlamay‎ amaçlamaktad‎r. Yapt‎ً‎ nitelikli çal‎‏malar ve standard‎ yüksek i‏ler ile önemli bir marka haline gelen Ha-ka فn‏aat, yap‎lan yat‎r‎mlarda en büyük referans ve güvence olmaktad‎r. Gayrimenkul yat‎r‎mlar‎ için sürekli çal‎‏ma yürüten ve portföyünü büyütmek ad‎na bu çal‎‏malar‎na h‎z veren Ha-ka, gayrimenkul geli‏tirme-al‎m/sat‎m-kiralama-kiraya verme-in‏aat yönetimi faaliyetlerini de yürütmektedir.

 

Ha-ka فn‏aat Malzemeleri

Kurulu‏undan beri in‏aat malzemeleri sat‎‏‎na devam eden Ha-ka فn‏aat, doًu bölgesinde yürüttüًü bayiliklerle de in‏aat malzemesi olarak önemli sat‎‏lar gerçekle‏tirmeyi ba‏arm‎‏tr. فn‏aat projelerine h‎zla devam eden Ha-ka فn‏aat, malzeme sat‎‏‎na ili‏kin faaliyetini de sürdürmektedir.

 

Ha-ka Mühendislik

Mühendislik plan/proje faaliyetleri de yürüten Ha-ka, ‎s‎tma-soًutma sistemleri, kolon tesisat‎, iç tesisat, taahhüt i‏lerinde de en güvenilir, en doًru hizmeti sunabilmek için var gücüyle çal‎‏maktad‎r. Her türlü doًalgaz kombi ve tesisat‎ ile ilgili ihtiyaçlara da mü‏terinin tam anlam‎yla memnuniyeti göz önünde tutularak en k‎sa sürede çözüm bulmaktad‎r. Doًalgaz ve tesisat ihalelerini de üstlenmeye devam etmektedir. Ba‏lad‎ً‎ bütün taahhüt i‏lerini zaman‎nda ve projesine uygun olarak tamamlayan Ha-ka Mühendislik verdiًi güven ile bu alanda da önemli bir marka deًerine sahiptir.

Ha-ka فn‏aat Malzemeleri
Ha-ka فn‏aat Malzemeleri


Etiketler : Faaliyet Alanlar‎m‎z